Izlazna diploma:

Diplomirani inženjer zaštite na radu i zaštite od požara

Studij se organizuje u trajanju od 4 godine, prema Bolonjskom sistemu 4+1+3.

Svrha zaštite na radu i zaštite od požara je stvaranje sigurnih radnih uslova kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti i nesreće na radu.  Inženjeri zaštite na radu i zaštite od požara su zaduženi za zdravlje i sigurnost ljudi na njihovim radnim mjestima. Rad u gotovo svim granama privrede povezan je s rizicima od povreda i štete koji zahtijevaju kontinuirano praćenje i upravljanje.

Ovo je prvi i jedini studij na nekom od javnih univerziteta u FBiH koji objedinjava tri važna područja sigurnosti: sigurnost na radu, zaštitu zdravlja radnika i zaštitu od požara. Diploma ovog studijskog programa daje brojne mogućnosti za zaposlenje u različitim oblastima poslovanja, budući da je zaštita na radu i zaštita od požara obavezna i propisana zakonima.

Realno je za očekivati, s obzirom na stanje na tržištu rada, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru, da će kontinuirano rasti potrebe za inženjerima zaštite na radu i zaštite od požara, prvenstveno nakon što domaće zakondavstvo preuzme legislative EU. Potrebe za kadrovima ovog profila sasvim sigurno prelaze granice ZE-DO kantona i budući inženjeri zaštite na radu i zaštite od požara moći će naći svoje zaposlenje i u drugim kantonima i regijama unutar BiH.