Nastavni plan i program drugog ciklusa Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka je nastavak edukacije u naučnim poljima koji se studiraju u okviru silabusa prvog ciklusa studija sa ciljem pripreme studenata, budućih magistranata, za nezavisan i istraživački rad. Za sada studij ima tri studijska programa:

  • Metalurgija
  • Materijali: smjer metalni materijali i smjer nemetalni materijali
  • Hemijsko inženjerstvo

Drugi ciklus studija traje dva semestra. Završetkom drugog ciklusa studija sa završnim radom – magistarskim radom – student stječe 60 ECTS bodova, što zajedno s prvim ciklusom čini 300 ECTS bodova.

Nastavni plan i program predviđa pet predmeta za svaki studijski profil u prvom semestru. Dva predmeta su obavezna a tri su izborna. Izborne predmete studenti biraju iz grupe od šest predmeta za studijske programe Materijali i Hemijsko inženjerstvo, odnosno iz grupe od osam predmeta za studijski program Metalurgija. Drugi semestar je određen za istraživački rad na temi magistarskog rada. Za istraživački rad dodjeljuje se 12 ECTS bodova a sam magistarski rad nosi 18 ECTS bodova.

Završetkom studija, studenti stječu slijedeće akademske titule:

  • Magistar metalurgije
  • Magistar metalnih materijala
  • Magistar nemetalnih materijala
  • Magistar hemijske tehnologije