Sporazumi o saradnji

Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici je kroz svoj rad koji traje preko šest decenija i postojanje kao jedini fakultet u BiH metalurške struke s najdužom tradicijom visokog obrazovanja na prostorima Srednje Bosne u više navrata, vodeći računa o savremenim kretanjima u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada, te potreba tržita, strukturirao svoje programe otvarajaću nove odsjeke, odnosno studijske programe i usmjerenja kako na dodiplomskom tako i na postdiplomskom studiju i kroz sticanje naučnog stepena doktora tehničkih nauka iz matičnih oblasti. Preduslov za napredovanje i razvoj svake obrazovne institucije i njene prepoznatljivosti u okruženju je i saradnja sa privrednim, naučnim i drugim subjektima u okruženju i šire.

 

Fakultet svoj naučnoistraživački i stručni rad usmjerava na rješavanje kompleksnih pitanja tehnoloških procesa i stručne problematike koja je u datom momentu aktuelna.

 

MEĐUNARODNA SARADNJA I SARADNJA SA ZAJEDNICOM I PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

Potpisani protokoli o saradnji sa fakultetima i institutima na nivou OJ MTF

 • Ugovor između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i OJ Metalurško-tehnološkog fakulteta u Zenici, 2022.
 • Sporazum o saradnji Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i JU Mješovita srednja industrijaka škola u Zenici, 2022.
 • Sporazum o saradnji Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i JU Srednja mješovita škola „Mladost“ u Zenici, 2022.
 • Sporazum o saradnji Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i JU Tehnička škola u Zenici, 2022.
 • Sporazum o saradnji Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i JU Medicinska škola u Zenici, 2022.
 • Sporazum o saradnji Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i Sveučilišta u Slavonskom Brodu, 2022.
 • Sporazum o saradnji Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i Kemijsko- tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 2022.
 • Sporazum o saradnji Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i Rudarasko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, 2022.
 • Sporazum o saradnji Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, 2021.
 • Interni protokol o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji OJ Metalurško-tehnološkog fakulteta i OJ Instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici, 2021.
 • Sporazum o saradnji Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i Tehnološkog fakulteta Zvornik Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2021.
 • Sporazum o ustupanju na korištenje laboratorijske opreme između Metalurško-tehnološkog fakulteta i OJ Institut „Kemal Kapetanović“ u ZenicI, 2019.
 • Sporazum o saradnji Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i Tehničkog fakulteta u Boru-Univerzitet u Beogradu, 2009., 2010., 2012., 2013., 2014., 2015., 2017., 2018.
 • Sporazum o saradnji Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, 2016.
 • Sporazum o nastavnoj i naučnoj saradnji Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“-Skopje Tehnološko-metalurški fakultet Skopje i Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, 2014.
 • Sporazum o saradnji Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i Mašinskog fakulteta Univerzitea u Banjoj Luci, 2013.
 • Sporazum o saradnji Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sisak Republika Hrvatska, 2013.
 • Sporazum o saradnji Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i Metalurško-tehnološkog fakulteta, Univerziteta u Podgorici, Crna Gora, 2008.
 • Sporazum o saradnji Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i Tehničkog fakulteta u Boru-Univerzitet u Beogradu, 2008.
 • Sporazum o saradnji Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i Naravoslovnotehniška fakulteto Univerze v Ljubljana, Slovenija, 2007.
 • Protokol o saradnji Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2006.
 • Protokol o međusobnom proširenju saradnje između Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerzitat u Zenici, Metalurškog fakulteta Sisak, Hrvatska, i Narovoslovnotehniška fakulteta Ljubljana, Slovenija, 2000.Dogovor Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici,i Tehničkog fakulteta u Boru-Univerzitet u Beogradu i Univerza v Ljubljana, Fakultet za narovoslovje in tehnologijo, 1995.

 

Potpisani protokoli o saradnji sa privrednim subjektima na nivou OJ MTF

 • Ugovor o nabavci roba  putem direktnog sporazuma, JU Univerzitetu Zenici, OJ Metalurško-tehnološki fakultet, „KEFO“ d.o.o. Istočno Sarajevo, 2022.
 • Protokol o poslovno-tehničkoj saradnji Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerzitet u Zenici  i CELAB d.o.o. Kakanj, 2022.
 • Protokol o saradnji Grada Zenica i Metalurško-tehnološkog fakulteta  u Zenici, 2022.
 • Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti edukativnih, istraživačkih i naučnih djelatnosti- Metalurško-tehnološki fakultet , Univerzitet u Zenici i AD HARBI d.o.o. Ilidža, Sarajevo, 2022.
 • Okvirni sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji zaključen sa GS-Tvornica mašina Travnik d.o.o. iz Travnika, Bosna i Hercegovina, 2021.
 • Ugovor o poslovnoj saradnji Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i  Automotive Bosnia d.o.o. Sarajevo, 2021.
 • Sporazum o razumijevanju
  • Federalnog Ministarstva prostornog uređenja
  • Predstavnik vlasnika objekta javne namjene, Vlada Zeničko-dobojskog kantona,
  • Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,
  • Predstavnik Objekata  javne namjene, JU Univerziteta u Zenici-Metalurško-  tehnološki fakultet, 2020.
 • Okvirni sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i NATRON-HAYAT D.O.O. Maglaj, 2017.
 • Okvirni sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici  i EPS LAŠTRO D.O.O Kreševo, 2017.
 • Okvirni sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i Prevent Group Prevent BiH d.o.o., Sarajevo, 2017.
 • Okvirni sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji zaključen između Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i „AHSUN-SIROVINACOMERC“D.O.O. ILIJAŠ , preduzeće za reciklažu metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka , Ilijaš BIH, 2016.
 • Okvirni sporazum o poslovno tehničkoj saradnj zaključen između Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici  i BOMEX HOLDING Beograd, R. Srbija, 2013.
 • Okvirni sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji zaključen između Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i Metalno d.d. Zenica, BiH, 2013.
 • Okvirni sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji zaključen između Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i ENKER DD Tvornica svjećica i industrijske keramike Tešanj, BIH, 2013.
 • Okvirni ugovor o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnj zaključen između Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i BOSIO d.o.o. ZENICA, Društvo za posredovanje u trgovini i marketingu iz Zenice, 2010.
 • Okvirni sporazum o naučno-tehničkoj saradnji zaključenu između Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i EXOTERM-IT d.o.o. družba proizvodnjo,inženjering, zastupstvo in trgovino, Kranj, Slovenija, 2010.
 • Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji  između  Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i ALMY,d.o.o. iz Zenice, BiH, 2010.
 • Okvirni sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici  i „CIMOS TMD Casting“ d.o.o Zenica, 2008., 2009.
 • Okvirni sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici i JELŠINGRAD LIVAR , Livnica čelika AD, BANJALUKA“, 2008.
 • Okvirni sporazum o naučno-tehničkoj saradnji zaključenu između Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici  i KAMEN SIRAČ D. D. Sirač, Htvatska, 2008.
 • Osnovni ugovor o poslovno tehničkoj saradnji Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici  i MITTAL STEEL Zenica, 2005., 2008.
 • Memorandum  O RAZMJENJIVANJU PROJEKATA,  OSAM PRIVREDNIH SUBJEKATA, 2007.
 • Ugovor o poslovno –tehničkoj saradnji između Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici  i ALUMINIJ d.d. Mostar, 2006.
Međunarodna saradnja

Institucionalni i kadrovski razvoj Fakulteta i intenzivan razvoj i afirmacija Željezare Zenica pokrenuli su dinamičan proces međunarodne razmjene naučnog i nastavnog kadra Fakulteta, koji je kroz različite vidove specijalističkog obrazovanja i usavršavanja dalje razvijao i afirmisao naučno istraživački i stručni rad Fakulteta. Učešće na međunarodnim naučnim skupovima kao jedan od vidova naučnog i stručnog rada je započelo 1971. godine na Međunarodnom savjetovanju teških kovačnica u Parizu.

 

Nastavlja se intenzivna međunarodna saradnja Fakulteta sa sličnim visokoškolskim i naučnim institucijama u svijetu i prezentacija rezultata istraživanja na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, kao što je jednomjesečni studijski boravak profesora Fakulteta u Njemačkoj putem CDG-Carl Duisburg Gesellschaft tokom 1991. sa ciljem upoznavanja dostignuća u oblasti uštede energije i zaštite životne sredine u metalurgiji i učešće na Prvom međuanrodnom simpozijumu o metalurgiji održanom tokom 1991. godine u Iranu.

 

Poslije 1995. godine Fakultet ponovo obnavlja veze sa naučno obrazovnim institucijama, prije svega sa Fakultetom za prirodne nauke i tehniku Univerziteta u Ljubljani, sa Institutom za hemijsku tehnologiju, odsjeka za staklo i keramiku iz Praga, Češka Republika, sa Institutom za kamen i rude Tehničkog instituta Univerziteta u Klaustalu i Institutom za industrijske peći i toplotehniku Visoke tehničke škole Univerziteta u Ahenu.

 

U okviru pomoći visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini DAAD je započeo program SUR-PLACE za BiH. Ovaj program u okviru međuniverzitetske saradnje između BiH i Njemačke obuhvatao je mogućnosti za finansiranje sljedećih aktivnosti:

 • Pomoć apsolventima i magistrantima u pripremi diplomskih, odnosno magistarskih radova, kao i njihov boravak do 3 mjeseca na izabranom njemačkom institutu.
 • Boravak od jedne sedmice bosansko-hercegovačkih profesora u Njemačkoj ili njemačkih profesora u BiH radi koordiniranja zajedničkog rada

 

Naš Fakultet, zahvaljujući ovom programu, je započeo saradnju sa Institutom za čelike u Aachenu (SRNJ) – IEHK (Institut fur Eisenhuttenkunde) 1999. godine. Do 2008. je realizovano pet posjeta profesora i šest boravaka studenata na IEHK, kao i posjeta akademskog direktora Goetz Hessling-a našem Fakultetu. U okviru ove saradnje, koju je finansirao DAAD, studenti su uradili i pripremili praktične dijelove svojih diplomskih i magistarskih radova, a rezultat ove saradnje je i realizacija jedne doktorske disertacije.

 

Potpisani su i novi sporazumi i protokoli o saradnji sa: Kamen Sirač, d.d., Sirač Hrvatska, Protokol o suradnji sa Metalurškim fakultetom Sisak Sveučilište Zagreb, Sporazum o Naučno-tehničkoj saradnji sa Strojarskim fakultetom Slavonski Brod, Sveučilište Osijek, Sporazum o Naučno-tehničkoj saradnji sa Tehničkim fakultetom u Boru, Univerzitet u Beogradu, Sporazum o Naučno-tehničkoj saradnji sa Metalurško tehnološkim fakultetom u Podgorici Univerzitet Crna Gora.

 

U ovoj godini Fakultet je u saradnji sa Tehnološko metalurškim fakultetom, Univerziteta “Kiril i Metodije” u Skoplju i kompanijom Bomex Refractory Pehčevo omogućio da tri studenta odsjeka Nemetalni materijali rade ljetnju praksu u ovoj kompaniji zajedno sa svojim kolegama iz Skoplja i Novog Sada.

 

U okviru programa razmjene studenata i nastavnog osoblja ERASMUS+, Metalurško –tehnološki fakultet je u akademskoj 2016/2017 godini učestvovao u programu razmjene studenata i nastavnika sa Univerzitetom Saarbrucken iz Njemačke.