Jedan od temeljnih mehanizama u izgradnji evropskog prostora visokog obrazovanja (European Higher Education Area) jeste ECTAS – Evropski sistem prenosa i akumulacije bodova, koji nacionalnim sistemima širom Evrope omogućuje efikasnu pokretljivost studenata i nastavnika na nivou Evrope. Evropski prostor visokog obrazovanja je proglašen 2010. godine na ministarskoj konferenciji u Budimpešti i Beču.
European Credit Transfer and Accumulation System, ECTAS – evropski sistem prijenosa i akumuliranja bodova osmišljen je kao jedinstven sistem koji omogućava lakšu prepoznatljivost i uporedljivost različitih obrazovnih programa na univerzitetima i drugim visokoobrazovnim institucijama u zemljama Evrope. Sistem je zasnovan na bodovima koji izražavaju „opterećenje“ studenta u savladavanju određenog programa studija. Za jednu akademsku godinu potrebno ostvariti 60 ECTS bodova, 30 za semestar, odnosno 20 za trimestar. Primjena sistema ECTSa u univerzitetskoj praksi omogućava pokretljivosti studenata u evropskom prostoru visokog obrazovanja, uz mogućnost prijenosa i akumulacije bodova stečenih na različitim visokoobrazovnim institucijama čime se ispunjavaju pretpostavke za kvalitetnu među-univerzitetsku saradnju i studenata i nastavnika.
Credits – bodovi, poeni, krediti su ključni element ECTSa. Dodjeljuju se pojedinim predmetima (kursevima, modulima), kao i drugim oblicima savladavanja planiranog studijskog programa (ispiti, konsultacije, projekti, seminari, studije, eksperimentalni rad, rad na terenu, magistarski rad, disertacije…). ECTS predstavljaju kvantitativno mjerilo ukupno utrošenog rada studenta i dodjeljuju se studentu nakon uspješnog okončanja određenog programa, odnosno položenog ispita.
Provjera usklađenosti ECTAS bodova, odnosno studentskog opterećenja, vrši se periodično putem intervjua, anketa ili drugih oblika prikupljanja podataka, a posebno nakon usvajanja i primjene novog odnosno revidiranog nastavnog plana i programa.
Koordinatore za ECTAS fakulteta, na prijedlog dekana fakulteta, imenuju naučno-nastavna vijeća fakulteta na period od 4 (četiri) godine. Koordinator za ECTAS fakulteta za svoj rad odgovara dekanu fakulteta i ECTAS koordinatoru Univerziteta. Na Fakultetu inženjerstva i prirodnih nauka Naučno-nastavno vijeće je izabralo prof. dr. sc. Nadiru Bušatlić za ECTAS koordinatora fakulteta.
Koordinatori za ECTAS fakulteta, kao kontakt osobe za sve studente i akademsko osoblje fakulteta, obavljaju sljedeće poslove:

 • potiču i razvijaju ukupnu implementaciju principa i ustrojstva ECTASa, kao i mehanizama za prijenos i akumulaciju bodova na fakultetu;
 • vode brigu o pravilnom i konzistentnom načinu prijenosa i akumulacije ECTAS bodova na fakultetu Univerziteta;
 • osiguravaju svaku vrstu pomoći potencijalnim mobilnim studentima, a posebno potrebne informacije i aplikacije s drugih obrazovnih ustanova;
 • osiguravaju izdavanje prijepisa ocjena za sve mobilne studente nakon okončanja njihovog studijskog boravka ili pri odlasku na studijski boravak na drugu obrazovnu ustanovu;
 • pomažu studentima u praktičnim detaljima ECTASa (pomažu studentima pri popunjavanju studentskih aplikacija, pojašnjavaju procedure akademske prepoznatljivosti i dokumenata, usmjeravaju studente kako da osmisle program kombinujući akademske zahtjeve s individualnim interesima, itd.) 
 • prate proces izrade dodataka diploma;
 • učestvuju u izradi novih i revidiranju postojećih nastavnih planova i programa;
 • odgovaraju za komunikaciju između fakulteta i inozemnih institucija u vezi sa ECTASom;
 • pripremaju neophodne informacije koje se tiču ECTASa na njihovom fakultetu;
 • odgovorni su za neometanu integraciju gostujućih studenata na njihovom fakultetu;
 • osiguravaju studentima svoga fakulteta koji odlaze na druge obrazovne ustanove svu potrebnu pomoć i održavaju s njima redovne kontakte;
 • po potrebi učestvuju u radu odbora za kvalitet organizacione jedinice;
 • učestvuju u izradi samoevaluacijskih izvještaja;
 • učestvuju u pripremnim aktivnostima za određene akreditacije organizacione jedinice i Univerziteta;
 • učestvuju u radu komisije za nastavu – priznavanje položenih ispita, te
 • obavljaju ostale poslove po nalogu ECTAS koordinatora Univerziteta.

Aktivnosti ECTAS koordinatora u 2023. godini