Članovi Odbora za kvalitet:

Odbor koordinira i provodi postupke vrednovanja (ocjenjivanja) aktivnosti i razvija unutrašnje mehanizme osiguranja i poboljšanja kvaliteta na nivou Fakulteta.

Dokumenti osiguranja kvaliteta na Univerzitet u Zenici

Zadaci Odbora za kvalitet su:

  • izrada samoevaluacijskog izvještaja o radu Fakulteta na kraju svake kalendarske godine,
  • razvijanje indikatora kvaliteta,
  • kontinuirano semestralno anketiranje studenata sa ciljem evaluiranja nastavnog procesa,
  • istraživanje zahtjeva tržišta sa ciljem inoviranja studijskih programa,
  • redovna revizija studijskih programa,
  • uvođenje novih studijskih programa,
  • planiranje strategije poboljšanja kvaliteta na Fakultetu,
  • izrada i revizija procedura i pravilnika na nivou Fakulteta odnosno Univerziteta.