Naučno -istraživački i stručni projekti

Ispitivanje mogućnosti primjene industrijskih otpadnih materijala u proizvodnji geopolimera kao novih ekološki prihvatljivijih vezivnih materijala

Studija uticaja dodatka helata na fitoremedijacioni potencijal biljaka na zemljištima kontaminiranim teškim metalima

Mogućnost smanjenja emisije stakleničkih plinova upotrebom kalcinirane gline u proizvodnji cementa i betona

Simulacija HDH tehnologije i karakterizacija titan praha za medicinske svrhe

Edukativni i projekti popularizacije prirodnih i tehničkih nauka

Suorganizacija studentske konferencije IOC2023 Bor Srbija

Organizovanje i održavanje manifestacije Obilježavanje dana nauke na FIPNa

Organizovanje i održavanje takmičenja učenika srednjih škola Sci&Tech Challenge 2024

Edukacija iz oblasti metalnih materijala – čelik