Rukovodilac laboratorija Prof. dr Farzet Bikić
farzet.bikic@unze.ba
Adresa Metalurško – tehnološki fakultet,
Univerzitet U Zenici, Travnička cesta 1, 72000 Zenica, BiH

Aktivnosti

Istraživačku infrastrukturu laboratorija za hemiju čine uređaji koji su namijenjeni kako za edukaciju studenata tako i za naučnoistraživački rad i saradnju s privrednim i drugim organizacijama.
Najdominantnija polja istraživanja u laboratoriji za hemiji su:

   • istraživanja u oblasti analitičke hemije,
   • istraživanja u oblasti analitičke hemije okoliša i zaštite okoliša,
   • istraživanja u oblasti fizikalne hemije i elektrohemije.

Rezultati

Realizacija nekoliko naučnoistraživačkih i stručnih projekata iz oblasti analitičke i fizikalne hemije

Oprema

   • Atomski apsorpcioni spektrofotometar, PerkinElmer, AA 800;
   • UV–VIS spektrofotometar, PerkinElmer, Lambda 650;
   • FT-IR spektrofotometar, PerkinElmer, Spektrum 100;
   • Potenciostat/Galvanostat, PAR, model 263A-2;
   • Sensodirect 150 set pH/con/oxi/ temperature, Lovibond;
   • Turbidimetar Turbidirect, Lovibond, TB 300 IR;
   • BOD SISTEM Oxidirect sa 6 senzora, Lovibond;
   • Inkubator sa termostatom, Thermostatic cabinet, Lovibond, ET 618-4,135 l;
   • Multiparametarski fotometar, Fotometar Multidirect, Lovibond.
    

Komercijalne usluge

   • Analiza teških metala u uzorcima različitog porijekla;
   • Ispitivanja korozije metala u vodenim otopinama (DC metode ASTM G5, ASTM G59, ASTM G61);
   • Analitika voda
Rukovodilac laboratorije
Adresa Metalurško – tehnološki fakultet,
Univerzitet U Zenici, Travnička cesta 1, 72000 Zenica, BiH

Aktivnosti

Laboratorij za fiziku je namijenjen za edukaciju studenata svih studijskih odsjeka na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici kroz predmete Fizika I i Fizika II.

U okviru predmeta FIZIKA I rade se između ostalih i slijedeće vježbe:

   • određivanje toplotnog kapaciteta čvrstih tijela,
   • određivanje ubrzanja Zemljine teže,
   • provjera zakona za neke izoprocese,
   • određivanje gustoće čvrstih tijela i tečnosti,

a u okviru predmeta FIZIKA II:

   • snimanje karakteristika triode,
   • provjeravanje Ohmovog zakona,
   • ispitivanje zavisnosti otpora od temperature,
   • određivanje brzine zvuka,
   • interferencija i difrakcija svjetlosti
   • određivanje magnetne indukcije …
Rukovodilac laboratorije v. prof. dr. Jusuf Duraković
jusuf.durakovic@unze.ba
Adresa Metalurško – tehnološki fakultet,
Univerzitet U Zenici, Travnička cesta 1, 72000 Zenica, BiH

Aktivnosti

U laboratoriju za toplotehniku se organizuju praktične vježbe iz predmeta “Toplotehnika”, “Termički agregati” i “Goriva i sagorijevanje”. Pored edukacije laboratorij može pružati usluge na tržištu. U laboratoriju se vrše slijedeća ispitivanja:

   • Ispitivanje toplotne moći čvrstih goriva
   • Ispitivanje toplotne moći plinskih goriva
   • Ispitivanje viskoziteta tečnih goriva
   • Određivanje plamišta tečnih goriva
   • Mjerenje temperature
   • Mjerenje pritiska
   • Termički tretman
   • Određivanje protoka pomoću mjerne prigušnice
Rukovodilac laboratorije Prof. dr. sc. Diana Ćubela
diana.cubela@unze.ba
Adresa Metalurško – tehnološki fakultet,
Univerzitet u Zenici, Travnička cesta 1, 72000 Zenica, BiH

Resursi

   • Automatska precizna CUT mašina (Struers) za rezanje metalografskih uzoraka bez deformacija metala, elektroničkih komponenata, keramike, kompozita, kristala, sinterovanih karbida, minerala, vlaknima ojačanih materijala, biomaterijala itd.;
   • LabPress1-poluautomatska presa za vruće upresavanje metalografskih uzoraka (Struers);
   • Vakumat-Epovac (Struers) za hladno upresavanje poroznihmetalnih i nemetalnih uzoraka;
   • LabPol5-poluautomatski uređaj za brušenje i poliranje uzoraka (Struers) sa LaboDoserom;
   • Dilatometar DIL-402 C/7/G (Netzsch) za analizu metalnih i nematalnih materijala (do 2000 oC). Može se koristiti za linearno termičko širenje, koeficijent termičkog širenja, temperaturu sinterovanja, stepen skupljanja, volumetrijsko širenje, promjenu gustine, određivanje tačke omekšavanja, fazne transformacije itd.;
   • Svjetlosni mikroskop s digitalnom kamerom Color View III (Olympus)-uvećavanje 50-1000x;
   • Stereo mikroskop Leica sa ICD digitalnom kamerom i uvećanjem 8-60x;
   • Laboratorijska peć za žarenje do 1100 oC, V = 6 L, bez zaštitne atmosfere
   • PCE-2000 Hardness Tester, terenski uređaj za mjerenje tvrdoće
   • Feritscope FMP30, uređaj za mjerenje sadržaja delta ferita u austenitnom čeliku

Aktivnosti

   • Edukacija studenata u oblasti metalografije (pripremanje uzoraka, mikroskopska analiza), termičke analize (dilatometrija, STA analiza) i termičke obrade.
   • Realizacija naučnih i stručnih projekata.
   • Komercijalne usluge analize mikrostrukture, termičke analize i termičke obrade:
    • Ispitivanje sadržaja delta ferita u zavarenim spojevima, Eagle Technology d.o.o. Žepče
    • Mikrostrukturna analiza Č.7680, (DIV, Knin, R. Hrvatska)
    • Mikrostrukturna analiza AlSi9Cu3 (Wagner Automotive, Gradačac)

 

Rukovodilac laboratorije Prof. dr. Marina Jovanović
marina jovanovic@unze.ba
Adresa Metalurško – tehnološki fakultet,
Univerzitet U Zenici, Travnička cesta 1, 72000 Zenica, BiH

Aktivnosti

   • Djelatnost laboratorija vezana je za ispitivanja cementa, kreča, gipsa, asfalta, maltera, svježeg i očvrslog betona, betona u konstrukcijama, i prefabrikata, glina, opekarskih proizvoda, i drugih vrsta građevinskih materijala.
   • Pored ispitivanja komercijalnih građevinskih materijala laboratorij se bavi i ispitivanjem različitih prirodnih i otpadnih materijala, nusprodukata iz proizvodnje raznih grana industrije i iznalaženjem mogućnosti njihovog zbrinjavanja i primjene u građevinarstvu i proizvodnji novih materijala, kao i istraživanja sa ciljem povećanja trajnosti betonskih konstrukcija.
   • U laboratoriju se realiziraju eksperimentalni programi doktorskih disertacija, magistarskih teza i diplomskih radova, kao i laboratorijske vježbe stručnih predmeta Odsjeka za materijale i Odsjeka za hemijsko inžinjerstvo Fakulteta za metalurgiju i materijale, te Odsjeka za inžinjerski dizajn proizvoda mašinskog Fakulteta, i Odsjeka za građevinarstvo Politehničkog fakulteta.

Rezultati

Završeni istraživački projekti:

   • Strukturne i fazne transformacije gline u procesu sinterovanja, doktorska disertacija
   • Definisanje uslova sinteze amorfnog SiO2, punila za gumu, precipitacijom iz rastvora Na-metasilikata, doktorska disertacija

Istraživački projekti koji su u fazi realizacije:

   • ·         Utjecaj sastava visokoaluminatnih multikomponentnih mješavina na svojstva vatrootpornih betona, magistarska teza
   • Ocjena pouzdanosti primjene DTA, TG i dilatometrije u procjeni uticaja uticaja glinca na glinenu smjesu za opekarske proizvode, magistarska teza

Komercijalne usluge

U saradnji sa Institutom „Kemal Kapetanović“ Laboratorij vrši ispitivanje građavinskih, vatrootpornih i keramičkih materijala kao i sirovina. U Laboratoriju se vrši ispitivanje prirodnih materijala nemetaličnog porijekla, te nusproizvoda industrijskih procesa, u cilju utvrđivanja mogućnosti njihove praktične primjene. Također, Laboratorij pruža usluge izrade  receptura za betonske i asfaltne mješavine.

Najvažniji prototipovi

Vatrostalni materaijali na bazi mulita

Na osnovu provedenih ispitivanja: rendgenska fluorescentna analiza (XRF), diferencijalna termička analiza (DTA), infracrvena spektroskopija (IRS) skenirajuća elektronska mikroskopija (SEM), rendgenska difrakcija (XRD), ispitivanje zagrjevnim mikroskopom i laserskim analizatormom raspodjele veličine čestica, utvrđena je mogućnost dobivanja keramike na bazi mulita iz domaće gline iz ležišta „Klokoti” Busovača i glinice iz Tvornice glinice „Birač” A.D. Zvornik.

Precipitirani SiO2

Za pripremu precipitiranog SiO2 visokog stepena disperznosti korištena je metoda dvostepene sinteze iz rastvora Na-metasilikata. U prvoj fazi procesa rastvor je karbonatiziran plinskom smjesom CO2 i zraka, a u drugoj je slijedilo uvođenje HCl u reakcioni sistem do zadate pH vrijednosti. Ispitan je uticaj procesnih parametara na svojstva produkata precipitacije i utvrđeno je da su ključni parametri polazna koncentracija SiO2 u rastvoru Na-metasilikata i temperatura precipitacije. Karakterizacija uzoraka precipitiranog SiO2 je izvršena skenirajućom elektronskom mikroskopijom, mjerenjem apsorpcije ulja i specifične površine, te ispitivanjem raspodjele veličine čestica i deaglomeracije pomoću laserskog analizatora veličine čestica.

Resursi

 • Hofmanova visokotemperaturna peć HT2000.20;
 • Hofmanova komorna peć K3/1300°C;
 • Dilatometar NETZSCH DIL 402C;
 • Simultani termički analizator NETZSCH STA 409CD;
 • Ultrazvučni uređaj Palmer High Technology;
 • Hidarulična presa MATEST (pritisak 2000KN, savijanje 150 kN);
 • Uređaj za ispitivanja otpornosti na udrano-habajuća opterećenja (Los Angeles );
 • Set opreme za Maršalov test;
 • Laserski analizator veličine čestica;
Rukovodilac laboratorije

Prof. dr.  Hasan Avdušinović

hasan.avdusinovic@unze.ba

Adresa Metalurško – tehnološki fakultet,
Univerzitet U Zenici, Travnička cesta 1, 72000 Zenica, BiH

Aktivnosti

Laboratorij se koristi za pripremu pješčanih mješavina i ispitivanje njihovih svpojstava.

Rezultati

Rad na nekoliko Doktorskih teza i projekata iz oblasti livenja metala.

Važni projekti

   • Istraživanje na polju nodularnog liva (suradnja sa livnicom „Novi život”);
   • Istraživanje na polju novih materijala na polju autoindustrije (Međunarodni projekat u suradnji sa Univerzitetom u Ljubljani);

Oprema

   • GF laboratorija za ispitivanje svojstava pješčanih mješavina;
   • Mjerač veličine i distribucije veličina čestica „ParticalSizer” (do 0,01mikrometar);

Komercijalne usluge

Obuka uposlenika u livnicam za rad na pripremi uzoraka i ispitivanju kaluparskih materijala i svojstava odlivaka.