Na studijskom programu Metalurško inženjerstvo studenti se osposobljavaju za naučne oblasti, metalurgiju gvožđa i čelika, ljevarstvo, metalurgiju neželjeznih metala i plastičnu preradu metala, a koje se profiliraju kroz odabir odgovarajućih izbornih predmeta, odnosno stručnih predmeta iz oblasti metalurgije (gvožđe, čelik, neželjezni metali, ljevarstvo), industrijskih peći i goriva, plastične prerade i termičke obrade metala.

Nastavni plan i program za ove stručne predmete je prilagođen tako da budući inženjeri steknu potrebno teoretsko i prakično znanje iz ovih oblasti. Teoretski dio i računske vježbe studijskog programa izvode se na Fakultetu a laboratorijske vježbe osim što se izvode u laboratorijama Fakulteta jednim dijelom se također izvode i na institutu “Kemal Kapetanović”. Studenti treće i četvrte godine u okviru programa stručnih predmeta posjećuju industrijske pogone kompanija u okruženju.

Stručne kompetencije studija Metalurškog inženjerstva
Završenici studija će biti u stanju:

 • Primijeniti optimizaciju procesa proizvodnje/prerade metala i legura i omogućiti proizvodnju finalnih proizvoda koji imaju zahtijevana svojstva za određenu namjenu.
 • Razlikovati mikrostrukturne konstituente i povezivati mikrostrukturu i upotrebna svojstva odlivka.
 • Poznavati osnovne vrste livova (željezni i neželjezni livovi) i njihova osnovna svojstva.
 • Konstruisati i dimenzionisati kalup i sistem livenja i hranjenja odlivaka.
 • Odabrati odgovarajući postupak izrade kalupa i jezgri.
 • Proračunati šaržu i odabrati odgovarajući agregat za topljenje metala.
 • Prepoznati osnovne tipove grešaka na odlivcima i mehanizam njihovog nastanka te predložiti metode za njihovo eliminisanje.
 • Primijeniti teoretsko znanje koje omogućava studentima potpunije razumijevanje kompleksnih fenomena plastične prerade.
 • Primijeniti teoretsko znanje koje omogućava studentima izračunavanje osnovnih veličina i parametara iz kompleksnih fenomena i procesa plastične prerade.
 • Voditi i nadzirati osnovne tehnologije i procese plastične prerade i termomehaničke tretmane.
 • Izraditi kalibracije kod valjanja prostih i fazonskih profila.
 • Uspješno primijeniti IT u podršci procesima plastične prerade.
 • Primijeniti metode za mjerenje, otklanjanje ili umanjenje zaostalih naprezanja nakon plastične prerade.
 • osnovnih karakteristika vatrostalnih materijala za izradu kalupa.
 • Primijeniti postupke termičke obrade u skladu s potrebnim mehaničkim svojstvima materijala.
 • Izabrati i primijeniti metode ispitivanja odlivka.
 • odgovarajuće postupke spajanja u zavisnosti od vrste metalnih materijala.
 • Preporučiti i izabrati postupke korozione zaštite za određenu vrstu metalnih materijala.
 • Poznavati i primijenjivati osnovne alate osiguranja kvaliteta i sistema zaštite životne sredine.
 • Preporučiti i primijeniti nove tehnologija proizvodnje i prerade metala i legura u cilju sniženja potrošnje energije, povećanja energetske efikasnosti i smanjenja troškova proizvodnje.
 • Poznavati glavne izvore emisija polutanata zagađivanja zraka i vode u tehnološkom procesu proizvodnje i prerade metala i legura i primijeniti osnovne mjere za smanjenje istih.