Pismeni dio ispita iz predmeta „Goriva i sagorijevanje“ održanog dana 15.02.2024. godine položili
su:

  1. Husetović Darija
  2. Delibašić Merjem
  3. Gačić Malik
    Usmeni ispit će se održati prema dogovoru sa predmetnim nastavnikom.